Quantcast

El Centre Penitenciari ofereix acce's protegit a Internet als interns

Els passats dies 7 i 8 de maig es va realitzar una primera prova pilot per a la connexió d'internet al Centre Penitenciari. Es tractava d'un matrimoni que es troba ingressat a la mateixa presó i que va tenir oportunitat de conversar per videoconfere'ncia amb els seus fills menors, residents als Estats Units, i que no veien des de feia un any. Igualment una altra persona va poder parlar, per aquest mateix mitja', amb la seva mare resident a Se'rbia. 

A partir d'aquest dijous, una interna del centre, que actualment cursa estudis a dista'ncia mitjanc'ant la UNED, ha tingut ocasio' de connectar-se als diversos fo'rums de la universitat, per poder compartir dubtes i opinions amb els altres estudiants. Aquest avenc' tecnolo'gic ha suposat un gran esforc' a nivell de dotacio' d'equips i de garantir i aconseguir una connexio' segura dels interns a la xarxa.

Segons ha comunicat el Ministeri d'Afers Socials, Justi'cia i Interior i el mateix Departament d'Institucions Penitencia'ries aquesta acció respon al neguit per la modernitzacio' i l'interaccio' social, a fi d'aconseguir, sobretot, una millora en la reinsercio' de les persones ingressades al Centre Penitenciari. Aixi' doncs, a fi de mantenir els lligams amb la fami'lia, s'ha volgut permetre a les persones internes no residents al Principat i que no reben visites, la possibilitat de comunicar-se amb els seus familiars mitjanc'ant videoconfere'ncia.

Tambe' s'ha volgut facilitar a les persones que desitgen cursar els seus estudis a dista'ncia, que puguin tenir l'opcio' de fer-ho 'online' compartint punts de vista amb la resta d'estudiants mitjanc'ant els diferents fo'rums que es troben a disposicio' dels mateixos, i poder facilitar i millorar el seu aprenentatge.

S'ha elaborat un protocol sobre l'u's d'internet al Centre Penitenciari, que comenc'ara' a funcionar de forma regular a partir del proper dia 14 de maig. Aquest determina els interns que poden tenir acce's a internet, els tra'mits que han de fer per sol·licitar videoconfere'ncies, i els dies i hores en que' tindran lloc aquestes comunicacions.

La implantacio' d'aquests nous mitjans tecnolo'gics implica a més els funcionaris del centre, encarregats de garantir la seguretat i de supervisar que no se'n faci un mal u's. El Govern considera que e's una pra'ctica innovadora dins del mo'n penitenciari en el conjunt de pai'sos europeus.