Quantcast

AV.- El Govern fixarà cada sis mesos exàmens per a exercir com a advocat

El Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professio' d’advocat inclouen la superacio' d’un seguit de proves i tambe' la superacio' d’una formacio' pra'ctica. Així doncs el Reglament estableix la necessitat que els professionals hagin de superar un seguit de proves que van me's enlla' de l’obtencio' de la titulacio' universita'ria. 

Per poder optar al certificat, els professionals han de comptar amb un ti'tol del nivell 4 del MATES en l’a'mbit del Dret, i han de superar unes proves que convocara' el Col·legi d’Advocats, com a mi'nim cada sis mesos. L'examen comptara' amb una prova escrita teo'rica de dret andorra' i deontologia professional, una prova escrita pra'ctica de dret processal andorra' i una prova escrita de coneixement de la llengua catalana. Després d'haver superat les proves teòriques hauran de seguir una formacio' pra'ctica d’entre un i tres mesos, segons l’experie'ncia que hagin acreditat. 

Tot i el requeriment de superar aquestes proves, aquells candidats que hagin obtingut el Ma'ster en dret andorra' quedaran exempts de realitzar-les. Per altra banda, els qui hagin obtingut el postgrau en dret andorra' estaran exempts de realitzar les proves de dret andorra' i deontologia professional i de llengua catalana, i els qui tinguin un ti'tol de llengua catalana de nivell C1 no hauran de fer la prova corresponent. 

El ministre d’Afers Socials, Justi'cia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que el contingut d’aquest reglament, igual que en el cas de la llei, s’ha treballat conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. De fet, el col·legi participa activament, junt amb la Universitat d’Andorra, en la definicio' de les compete'ncies i els itineraris teo'rics i pra'ctics que constituiran el ti'tol oficial de ma'ster de dret.