Quantcast

Aigües del Pirineu retira del mercat més de 121.000 ampolles

D’acord amb el requeriment vinculat a l’expedient sancionador incoat pel Govern a l’empresa Aigües del Pirineu, arran del brot de gastroenteritis que va afectar milers de persones a Catalunya, i que s’instrueix des del Ministeri de Salut, l’empresa ja ha procedit a retirar me's de 121.000 unitats d’aigua envasada. Els diferents productes embotellats es trobaven distribui'ts al territori nacional, i tambe' al mercat internacional. Els productes retirats de la venda en el mercat internacional es trobaven majorita'riament arreu del territori catala', pero' tambe' en altres comunitats auto'nomes de l'estat espanyol.

D’altra banda, el Ministeri de Salut informa que ha rebut els resultats de l’anali'tica de verificacio' de les mostres recollides a la planta el dia 21 d’abril i que van ser trameses al Laboratori de Salut Pu'blica de Girona de la Generalitat de Catalunya. L’informe de resultats ha tornat a confirmar una prese'ncia lleu del virus anomenat norovirus a la font i en diversos lots dels diferents formats d’envasat. 

Donada l’exepcionalitat del cas el Ministeri de Salut, dins del marc de la cooperacio' sanita'ria, ha mantingut durant els darrers dies, contactes i intercanvis amb diferents age'ncies i estaments especialitzats a Franc'a, amb la finalitat de poder obtenir suport d’alt nivell cienti'fic i te'cnic. L’objectiu del Ministeri e's avanc'ar en la investigacio' de les causes que han pogut vehicular el virus i contaminar la font, tenint en compte que la planta havia estat totalment recondicionada de nou quan Aigües del Pirineu SL va reiniciar el projecte de captacio', i que entre moltes altres actuacions realitzades, va conduir a reforc'ar el peri'metre immediat de la captacio' i a situar el punt de captacio' de l’aqu'i'fer al subso'l a una profunditat propera als 100 metres.

El Ministeri de Salut ha comptat amb la col·laboracio' del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i els Serveis del Comu' de la Massana. Pel que fa a Medi Ambient, els darrers dies han col·laborat en la revisio' de l’estudi hidrogeolo'gic que defineix el peri'metre d’influe'ncia de la captacio'. Per la seva banda, el Comu' de la Massana, ha dut a terme proves de filmacio' per imatge per confirmar l’estanqueïtat de les xarxes residuals del nucli d’Arinsal, i no s’ha detectat cap incide'ncia que pugui fer sospitar que s’hagin produi't possibles vessaments que s’hagin pogut infiltrar.

D'altra banda, Aigües del Pirineu ha confirmat el cessament de l'activitat envasadora i l'acomiadament de deu empleats. L'empresa demana disculpes a les persones afectades pel brot de gastroenteritis i lamenta els fets que han repercutit en la imatge d'Arinsal i d'Andorra. Afegeix que seguiran col·laborant amb el Govern en tot allò que sigui necessari per aclarir l'origen i les causes de la contaminació detectada, i que requereixen la investigació a fons anunciada per l'Executiu, amb conclusions “clares i contrastades”. Així mateix, han assegurat que la planta complia amb totes les normes de qualitat i havia superat tots els controls, tant propis, com de l'empresa Eden i del Ministeri de Salut.