Quantcast

Pimec impulsa l'agenda per a la innovació i la competitivitat

L'agenda per a la in novació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020 és un projecte liderat per l'Associació Catalana d'Universitats vaig publicar s, Foment del Treball, i Pimec que vol situar la innovació en el centre de les prioritats col·lectives i les polítiques públiques a Catalunya.

la seva elaboració ha implicat a un centena r de persones de diversos àmbits: empreses, universitats, organitzacions empresarials i asociacion és públiques.

Aquesta Agenda és una herramie nta compartida que té com a missió situar la innovació en el centre de les prioritats col·lectives i les polítiques públiques a Catalunya per transformar la societat i l'economia.

També, alerta tant al Go vern com a la societat en general sobre la situació de descens de la competitivitat a Cataluny a respecte a Europa, precisament en un moment en què l'estratègia 2020 de la Unió Europea reconeix i demana que l'impuls a la innovació estigui integrada en el territori, i especialment entre les pimes.

Considera que la innovació ha de ser una prioritat i proposa evolucionar sobre quatre vectors .: revisar el disseny del sistema de innova vació i competitivitat, millorar la governança i la participació dels agents del sistema en el disseny, el seguiment i l'avaluació d'aquesta agenda; incorporar les dimensions social, ocupacional i educativa, i impulsar o n conjunt d'accions concretes.

Entre les 12 accions proposades p er a impulsar la innovació i la competitivitat destaca la creació de l'observatori per a la recerca i innovació a Catalunya, un instrument amb visió holística de sistema i independent, d'abast nacional i internacional i que realitzi l'estudi de la innovació i competitivitat en el territori català.

Altres accions que proposa l'Agenda són la creació d'una conselleria única d'universitats, recerca, innovació i COMPETITIVITAT d, l'aposta decidida per l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent, fent girar la resta de polítiques al seu voltant, o la reorientació eficient del Pacte Nacional per a la RECERCA ió i la innovació com un instrument que representi l'ecosistema d'innovació.