Quantcast

CM.- Tributs es marca com a objectius l'Agència Tributària única i avançar per fer embargaments

El Departament de Tributs i Fronteres es fixa com a objectius per a aquest 2016 l’impuls de la recaptació executiva, la gestió de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la millora dels procediments de comprovació, així com accions orientades a la creació d’una Agència Tributària única i fer controls per garantir el compliment per part dels obligats tributaris.

D'aquesta manera, tal com ha posat en relleu el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la presentación el programa anual d'actuació del departament i del Pla de control fiscal, la voluntat és que a poc a poc el departament es pugui anar dotant de les eines necessàries per dur a terme embargaments i, d'aquesta manera, es pensa en un aplicatiu que permeti facilitar aquesta recaptació.

Quant a la creació de l'Agència Tributària única Hinojosa ha posat en relleu que es tracta d'una qüestió de caire polític, ja que cal que abans de finals d'any estigui aprovat el pla que ha de marcar els terminis per a la implantació, però ha afegit que des del departament es faran els estudis tècnics escaients per poder implantar-la. Sobre aquesta nova estructura, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha tornat a reiterar que hauria de ser una única i que això no vol dir que els comuns cedeixin autonomia o capacitat de recaptació.

Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que va entrar en vigor l’any passat, Tributs i Fronteres efectuarà les regularitzacions de les retencions i dels ingressos a compte sobre les rendes del treball dels obligats tributaris, de manera que aquells que estiguin conformes amb la declaració lliurada serà suficient que l’acceptin de forma presencial o telemàtica. Entre els mesos d’abril i setembre es desenvoluparà una campanya informativa per difondre el contingut i el procediment de la declaració de l’IRPF, en aquest àmbit es potenciaran les funcions d’assistència i informació als obligats tributaris. La presentació de la declaració de l’IRPF es podrà fer no només presencialment sinó també per mitjans telemàtics prèvia obtenció de la identificació en línia. A més de la gestió de les declaracions, i la tramitació de les devolucions, el Departament de Tributs i Fronteres durà a terme el control dels no -declarants que estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost, segons ha concretat Hinojosa.

Quant als controls dels obligats tributaris, Hinojosa ha destacat que es farà incidència en els de diners en efectiu que es passin per la frontera i pel que fa Pla de control fiscal, les actuacions més importants es faran al voltant de l’Impost General Indirecte, verificant l’aplicació correcta del tipus de gravamen en factures i tiquets de compra. Un cop entrats en vigor els convenis de no doble imposició entre Andorra i França i Andorra i Espanya, es comprovarà i verificarà que s’apliqui correctament l’Impost sobre la renda dels no-residents. També es comprovarà l’aplicació de l’Impost sobre societats, exercint el control de la remuneració deduïda d’aquest impost, corresponent a la retribució dels administradors de les societats. Finalment, el Pla de control fiscal també actuarà en l’aplicació de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, centrant-se en les rendes de les activitats econòmiques.