Quantcast

Andorra registra quatre casos nous de tuberculosi al 2015

La celebracio' del Dia Mundial de la Tuberculosi te' per objectiu conscienciar al respecte d'aquesta malaltia i fer pu'blic el pla global cap a la fi de la tuberculosi, en què es recomana als pai'sos que implementin accions per assolir els objectius plantejats de cara al 2020, per fer front a aquesta malaltia.

Aixi', els objectius marcats per l'OMS per al 2020 so'n assolir el 90-90-90, e's a dir, arribar com a mi'nim al 90% de les persones amb tuberculosi perque' rebin una tera'pia apropiada, arribar al 90% de les poblacions vulnerables i marginades, i aconseguir el 90% de tractaments exitosos.

Com a noves eines per combatre la malaltia, l'OMS assenyala desenvolupar una vacuna que protegeixi les persones de totes les edats, investigar per disposar de proves de diagno'stic ra'pid, i disposar de tractaments que siguin altament eficac'os, que actui'n de manera me's ra'pida i que no siguin to'xics.

Pel que fa Andorra, el Ministeri de Salut ha fet públiques les dades del Programa de prevencio' i control de la tuberculosi per a l'any 2015 i per al peri'ode 1997-2015.

L'any 2015 es van notificar a Andorra cinc sospites de casos de tuberculosi, de les quals quatre es van confirmar com a nous casos en residents, el que va situar la taxa d'incide'ncia anual d'aquesta malaltia en 5,2 per 100.000 habitants (5,1 en homes i 5,2 en dones). Dels quatre casos detectats, dos van ser de tuberculosi pulmonar i dos van ser de tuberculosi extrapulmonar, i tots ells es van detectar en residents a Andorra.

Quant al nombre de casos del 1997 al 2015, Salut ha informat que s'han notificat 196 sospites, de les quals s'han confirmat 173 casos. El 16% van ser detectats al Servei d'Immigració i fronteres, mentre que el 84% van ser casos en residents, i la majoria de malalts detectats es trobaven en la franja dels 35 als 54 anys. Per quinquennis, la taxa d'incide'ncia ha anat a la baixa des del 1997, i en el quinquenni 2011-2015 es va situar en 6,4.

En comparacio' amb els pai'sos de l'entorn, Andorra te' una taxa d'incide'ncia redui'da, ja que el 2014 se situava en el 6,5, mentre que a Franc'a era del 7,4, a Espanya del 10,9 i a Portugal del 21,3.