Quantcast

Bases legals del sorteig 'Blancaneu'

BASES DEL SORTEIG 'BLANCANIEVES'

I.- OBJECTE

TITANIUM GOURMET, SL, (des d'ara que.es), convoca el present sorteig amb fins promocionals anomenat 'BLANCANEUS' amb el premi descrit més endavant, en el qual podran participar totes les persones físiques que compleixin els requisits estipulats en les següents bases.

II.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I ÀMBIT DEL SORTEIG

Podran participar en el sorteig 'BLANCANEUS' totes les persones físiques majors d'edat residents a Espanya. Per aconseguir-ho hauran de contestar a la pregunta proposada, fins abans de les 23.59 hores del 4 d'abril del 2016.

Entre els dies 5, 6 i 7 d'abril ens posarem en contacte amb els guanyadors.

No es tindran per vàlides, quedant excloses del sorteig i / o de l'adjudicació del premi, aquelles participacions

-Contengan dades falses o errònies o corresponguin a persones jurídiques.

-Participacions fraudulentes com les que es realitzen a través de robots, algoritmes informàtics, etc.

Els treballadors de '
', no podran participar en la promoció.

La participació en el sorteig té caràcter gratuït, tenint com a condició contestar una pregunta.

III PREMI

Entre tots els participants que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases es sortejaran cinc entrades dobles per a la pel·lícula 'El caçador i la Reina del Gel'.
En queda exclòs qualsevol altre accessori o producte addicional no inclòs en els articles citats.

El premi no podrà ser cedit, bescanviat ni ser objecte de substitució, canvi, alteració o compensació.

IV.- COMUNICACIÓ DEL RESULTAT A PREMIAT

Es designaran (5) guanyadors i (3) suplents, els guanyadors seran contactats per correu electrònic o via telefònica per concretar el lliurament, si un guanyador no respongués al missatge de notificació en el termini de 15 dies hàbils, aquest serà desqualificat, adjudicant-se el premi al següent dels suplents, i així successivament.

Els guanyadors del sorteig accepten i autoritzen que la menció de la seva imatge, nom i premi obtingut puguin aparèixer a la pàgina web www.que.es o en qualsevol altre suport comercial, i fer públic el resultat del sorteig realitzat.

V.- protecció de dades

La participació en el sorteig comporta el consentiment exprés dels participants al tractament de les seves dades. Als efectes previnguts en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les dades s'incorporaran a un fitxer de dades creat amb la finalitat de gestionar les diferents fases del sorteig. Aquestes dades seran tractades en tot moment d'acord amb la legislació aplicable en la matèria. Els participants tindran la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a l'adreça de correu [email protected] oa l'adreça: C / Velázquez nº 105, 4t planta, 28006, Madrid.

VI DISPOSICIONS FINALS

1.El fet de participar en aquest sorteig suposa l'acceptació sense reserves d'aquestes bases.

2. el present sorteig s'ha organitzat segons la llei espanyola i, en particular, el que disposa la llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que ha derogat el Reial decret 2069/1999 , de 30 de desembre, deixant sense efecte el règim de comunicació prèvia de les dades del promotor i de les característiques de l'activitat a desenvolupar per a la realització de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries i promocionals, sempre que la participació del públic en aquestes activitats sigui gratuïta i en cap cas hi hagi sobrepreu o tarifació addicional, qualsevol que sigui el procediment o sistema a través del qual es realitzi.