Quantcast

El Consell Regulador del Joc envia un requeriment per a la regulació de les loteries

En aquest requeriment es recorda que la disposició addicional tercera de la Llei del joc autoritza el Consell Regulador Andorrà del Joc a establir un conveni amb els organismes esmentats, el qual ha de regular la continuïtat de la comercialització dels productes de jocs d’atzar que ja s'ha estat fent fins ara, tot i que sense una regulació específica.

Si aquest conveni se subscriu s’obté l’atorgament de les llicències de classe C i classe [email protected], i es defineixen els requisits i les condicions de comercialització dels productes del joc d’atzar autoritzat, així com les condicions econòmiques de l’activitat i les contraprestacions que eventualment es determinin per a la prestació dels serveis que es duguin a terme al Principat d’Andorra, ja siguin de control, publicitat, activitats o altres d’assimilables, tant en territori andorrà com en territori de l’operador. Així, s'informa que el conveni ha de determinar per imperatiu legal, a favor del Consell Regulador Andorrà del Joc, un percentatge en funció de les vendes realitzades a Andorra, no inferior al 15%, el qual tindrà en compte totes les càrregues fiscals que s’imposen segons l’ordenament jurídic andorrà sobre les operacions o els beneficis obtinguts.

Paral·lelament, s’haurà de determinar una clàusula d’estabilització que comprengui de manera qualitativa i/o quantitativa un factor de correcció respecte de l’activitat desenvolupada anteriorment a la llei. Aquesta clàusula tindrà en compte tant la durada de comercialització dels productes abans de l’entrada en vigor de la llei com el volum estimat de vendes durant aquell període.

El requeriment informa que la durada del conveni és per una durada de cinc anys renovables i que tenen sis mesos de termini per subscriure'l.