Quantcast

El Govern compleix els acords de pobresa i desigualtats

L'executiu català ha analitzat l'informe sobre el grau de compliment de les mesures recollides en l'última resolució del Parlament de Cat alunya, a les portes del debat sobre l'emergència social.

Aquesta Resolució recol i un ampli paquet de 158 mesures de lluita contra la pobresa en diferents àmbits com les beques menjador, la renda mínima d'inserció, el consum energètic, el transport públic, l'habitatge social o un ventan a única per atendre les necessitats socials.

el Govern de la Generalitat ha cump lid el 86% dels acords adoptats en el ple monogràfic sobre pobresa i desigualtats celebrat al Parlament els dies 12 i 13 de març de 2014. en concret, ha finalitzat un 75% de les actuacions i ha iniciat un 11% de les mesures de continuïtat. La resta de les actuacions, un 14%, estan actualment en curs.

Algunes de les actuacions més destacades han estat les mesures destinades a nens i adolescents de famílies vulnerables, cobertura de necessitats bàsiques i lliure educació durant el estiu i nou model de centres oberts.

Cobertura del 100% de la beca menjador per a l'alumnat amb risc social greu.

Manteniment de caràcter universal de l'atenció sanitària pública. Nou servei de distribució d'aliments. Lluita contra la pobresa energètica. Accions per a la millora de l'ocupabilitat de les persones amb més dificultat per accedir al mercat de treball.

Fer efectiva la prestació de la renda mínima d'inserció a totes les persones que tenen dret a rebre-la.

Ampliació de les ajudes econòmica s per al manteniment i l'accés a l'habitatge.

Ajuda a les entitats per desenvolupar accions de lluita contra la pobresa.

l'any 2014, la taxa de risc de pobresa s i situar en el 20,9% en Català Unya. la mitjana espanyola va ser del 22,2% i la de la Unió Europea, del 17,2%.

El grup d'edat amb un risc de pobresa més s'eleva do és dels menors de 16 anys, amb una taxa del 28,8%.

El límit de risc de pobresa se situen a en 9.767 euros per les llars d'una persona i 20.512 en una llar format per dos adults i dos n iNOS. La taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferències socials és del 46,4%. Si es comptabilitzen totes les transferències socials, es redueix fins al 20,9%