Quantcast

CM.- Els assalariats augmenten un 1% a l'octubre i la massa salarial un 2,5%

La xifra global d’assalariats registrada al mes d’octubre ha estat un 1% superior a la del mateix mes de l’any anterior, situant-se en 34.327 persones davant les 33.973 de l’octubre del 2014. La mitjana d’assalariats amb les dades dels darrers 12 mesos era de 35.742 persones, amb una variacio' positiva de l’1,4% respecte al peri'ode anterior.

Els sectors laborals que han crescut són els d'activitats sanita'ries i veterina'ries, serveis socials, sistema financer, activitats immobilia'ries i serveis empresarials, i venda i reparacio' de vehicles a motor. En canvi, els sectors on s’ha redui't el nombre d’assalariats so'n produccio' i distribucio' d’energia ele'ctrica, gas i aigua, transports i comunicacions, comerc' a l’engro's i intermediaris del comerc', administracio' pu'blica i seguretat social, comerc' al detall i llars que ocupen personal dome'stic.

Pel que fa a la massa salarial total del mes d’octubre del 2015 e's de 67,49 milions d’euros. La variacio' e's positiva amb un 2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Finalment, el salari mitja' total declarat a la CASS, per al mes d’octubre del 2015, s’ha situat en els 1.966,09 euros, amb una variacio' positiva de l’1,4% respecte al salari mitja' del mes d’octubre del 2014, que va ser de 1.938,42 euros. 

Conveni entre ActuaTech i el departament d'Estadística per a afegir dades al projecte de 'Big Data'

D'altra banda el Govern signa un conveni de col·laboració per a la coordinació entre la Fundació ActuaTech –que té com a patrons el Govern, Andorra Telecom, FEDA i l’UdA– i el departament d’Estadística per tal de subministrar dades estadístiques al projecte de ‘Big Data’ que s’està elaborant en el marc del projecte ‘Smart Country’.

La plataforma ‘Big Data’ es va crear amb l’objectiu de recollir dades de diferents sectors i així desenvolupar serveis que millorin el dia a dia de la ciutadania. A més, compta amb el suport d’un equip de recerca del Massachussets Institute of Technology (MIT). Amb el conveni, les dades públiques, d’àmbits com el comerç exterior, població, entrada de vehicles i visitants es posaran a disposició d’ActuaTech per a la creació del ‘Big Data’ que després es processaran conjuntament.